01-31-22
Bài báo phỏng vấn về công ty chúng tôi đã được đăng trên ASCII.jp

Trong bài viết của ASCII.jp “Nghiên cứu cơ bản ở Nhật Bản như một kho tàng. Công ty khởi nghiệp Fore- ở lĩnh vực AI tiên phong về sự hợp tác giữa nghiên cứu tại các trường đại học, học viện và doanh nghiệp”. CEO của chúng tôi Yuto Tanaka và COO Shinichi Fujita đã tham gia phỏng vấn. Trong bài báo, khái niệm về một dự án hợp tác giữa trường đại học và học viện được thảo luận với Phó Giáo sư Tomohiro Shirakawa của Đại học Công nghệ Nagaoka, người đang cùng thực hiện các nghiên cứu với chúng tôi.

ASCII.jp Fore-Microsite:https://ascii.jp/fore-/
Bài phỏng vấn:https://ascii.jp/elem/000/004/077/4077204/

< Back< Back< Quay lại